SP 42 w Wawszawie
logo nuadu elektroniczny dziennik BIP Targówek MKO logo biura edukacji w Warszawie

 

...............................................................................................................................................

 

Najpiękniejszy stół Wigilijny - konkurs organizowany przez SAS

 

 

Regulamin >>> zobacz

...............................................................................................................................................


Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie

Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi

im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie

oraz Zespół SAS

 

serdecznie zapraszają
wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się czy matematyka może być zabawą

na pokaz warsztatów matematycznych

„NIE - nudna nauka”

 

 

Zajęcia zaprezentują uczniowie klas: 3a i 3d wspólnie z Rodzicami.


Termin zajęć: 7 grudnia 2016 r. (środa) na szkolnym patio.

Nie nudzimy od godziny 17.00.

 

Przewidywany czas trwania warsztatów: 1 h zegarowa.

...............................................................................................................................................


Drzewko Dobroci

 

 

REGULAMIN BOŻONARODZENIOWEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ
„DRZEWKO DOBROCI”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42
IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

 

  1. Akcja charytatywna „Drzewko Dobroci” ma na celu pomoc materialną w formie prezentów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 42 z potrzebujących rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
  2. Akcja trwać będzie od 5 grudnia 2016r. do 13 stycznia 2017r.
  3. Pedagog szkolny i wychowawcy dostarczą do wicedyrektorów informacje na temat danych uczniów potrzebujących pomocy materialnej i rodzaju oczekiwanej pomocy (do 02.XII.2016r.).
  4. Dane uczniów zakwalifikowanych do udziału w akcji objęte są tajemnicą, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
  5. Akcja „Drzewko Dobroci” polega na umieszczeniu przy wejściu do Szkoły choinki z zawieszonymi serduszkami z kodem ucznia zakwalifikowanego do udziału w akcji i rodzajem oczekiwanej pomocy.
  6. Rodzice, chcący pomóc potrzebującym uczniom, po zapoznaniu się z treścią oczekiwanej pomocy umieszczonej na serduszkach, zdejmują serduszko z choinki i do dnia 22 grudnia 2016r. (czwartek) przekazują zakupioną pomoc w formie prezentu do Sekretariatu Szkoły. Prezent powinien być wyraźnie oznakowany kodem ucznia, dla którego pomoc jest przeznaczona. Prezenty nie powinny zawierać owoców ani produktów szybko psujących się!
  7. Akcja ma charakter dobrowolny.
  8. Prezenty będą rozdawane od 2 do 13 stycznia 2017r.
  9. Osobą odpowiedzialną za akcję jest wicedyrektor Szkoły p. Anna Ogorzałek.

...............................................................................................................................................

 

 

...............................................................................................................................................

 

Zasady wydawania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych, karty rowerowej oraz pobierania opłat za te czynności


Zasady wydawania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych, karty rowerowej oraz pobierania opłat za te czynności >>> zobacz

...............................................................................................................................................


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Szanowni Państwo,

zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016 / 2017:


31 października 2016r. (poniedziałek)


2 maja 2017r. (wtorek)


12 maja 2017r. (piątek) – Święto Patrona Szkoły


16 czerwca 2017r. (piątek)


Jednocześnie informujemy, iż w wyżej wymienionych dniach zorganizowane będą zajęcia wychowawczo - opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 - 17.30.

...............................................................................................................................................


Projekt "LSW - dobry start, wspólna przyszłość"opis projektu


rekrutacja

...............................................................................................................................................


Projekt "SOS Rodzina"opis projektu

 

menu projektowe dla uczestnika

...............................................................................................................................................


Szanowni Rodzice,


zapraszamy do zapoznania się z następującymi ulotkami przygotowanymi przez Fundację Dzieci Niczyje:

 

 • Apel Twojego Dziecka >>> zobacz ulotkę
 • 10 porad dla Rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci >>> zobacz ulotkę
 • 10 kroków ku temu, by stać się lepszym Rodzicem >>> zobacz ulotkę

Zachęcamy, bo WARTO

...............................................................................................................................................


Program Empiku „Przecinek i Kropka”

 

Głosuj na naszą Bibliotekę


Więcej informacji >>> zobacz

...............................................................................................................................................


Wszawica


Szanowni Państwo,


W związku z powracającym co roku problemem wszawicy w warszawskich szkołach i przedszkolach, koniecznym wydaje się podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu ograniczenie skali zjawiska. Skuteczność działań profilaktycznych w tym zakresie uwarunkowana jest ścisłą współpracą pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki i nauczycielami.


Prosimy o zapoznanie się z ulotką przygotowaną przez Biuro Edukacji wspólnie z Biurem Polityki Zdrowotnej: " To nie wstyd mieć wszy - wstyd nic z nimi nie zrobić ..."  >>> pobierz


Ważne informacje Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia Departamentu Matki i Dziecka >>> zobacz

...............................................................................................................................................

Stypendia, zasiłki, wyprawka szkolna


 

STYPENDIUM „POSIŁEK DLA UCZNIA”

 

Stypendium „Posiłek dla ucznia”, zwane dalej „stypendium”, może zostać przyznane uczniowi pochodzącemu z rodziny znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź w uzasadnionych przypadkach losowych, w sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków spożywanych podczas jego pobytu w szkole ze środków pomocy społecznej.


Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

1) rodzic ucznia;

2) pełnoletni uczeń;

3) nauczyciel zatrudniony w szkole;

4) inna pełnoletnia osoba dysponująca wiedzą o trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia lub zdarzeniu losowym uzasadniającym przyznanie stypendium.

 

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego, w gab. 39b.

Termin złożenia wniosku do pedagoga szkolnego – 12 września (dotyczy zwolnień na okres do 31 grudnia 2016 r).

Wnioski na okres 1 stycznia 2017 – koniec zajęć edukacyjnych w r. szk. 2016/2017 należy złożyć do dnia 5 grudnia 2016 r.


WYPRAWKA SZKOLNA  2016/2017


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1045) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży w klasach VI szkoły podstawowej.

Wnioski do pobrania od 1 września w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/10812-wyprawka-szkolna-w-roku-szkolnym-20162017. Wypełnione wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole w terminie do dnia 9 września 2016 r. do godz.11.00 w gab. 39b (1 piętro).

 


ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń klasy I – VI znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto.

Wzory wniosków dotyczące stypendiów szkolnych wraz z instrukcją wypełnienia są dostępne na stronie internetowej edukacja.warszawa.pl w zakładce „Dla ucznia i rodzica” - "Pomoc socjalna” (http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i) oraz od 1 września w sekretariacie szkoły.

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2016 r. do godz.11.00 w gab. 39b.

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY


Dane uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wysokość zasiłku nie może być wyższa niż 590 zł.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy odebrać osobiście u pedagoga szkolnego (gab. 39b, 1 piętro).

...............................................................................................................................................

Otwarte boiska w SP 42 od 1 kwietnia do 31 października 2016 r.

 


Boisko do piłki nożnej


poniedziałek - piątek 18.00 - 21.00

sobota - niedziela 10.00 - 20.00

 

Boisko do koszykówki

 

poniedziałek - piątek 18.00 - 21.00

sobota - niedziela 10.00 - 20.00

 

 

Pozostałe otwarte boiska na terenie dzielnicy Targówek znajdziesz tu >>> zobacz

 

Regulamin korzystania z otwartych boisk dla mieszkańców Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy >>> pobierz

...............................................................................................................................................


 

1.

8.00

8.45

2.

8.55

9.40

3.

9.55

10.40

4.

10.50

11.35

5.

11.55

12.40

6.

12.55

13.40

7.

14.00

14.45

8.

14.55

15.40

9.

15.50

16.35

10.

16.45

17.30

 
...............................................................................................................................................